១)មានក្ដី​សុបិន្តឲ្យ​ធំ(Have a big dream)

២)ធ្វើអ្វីដោយក្តីស្រលាញ់ពេញចិត្តខ្លាំង(Be super passionate)

៣)ជំនះរនាំងឧបសគ្គ ហើយបន្តដំនើរ(Break boundaries and continue)

៤)ធ្វើរឿងសំខាន់បំផុតសិនតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន(Do the most important things you could be doing)

៥)ខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ធ្វើការដោយភាពវ័យឆ្លាត និងប្រកបដោយការព្យាយាម(Do your best, work smart and hard)

៦)មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់/ផ្ចង់ស្មារតី(Have faith in yourself and stay focused)

៧)ចេះបត់បែន និងសុខចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ(Be flexible and willing to change)

៨)ហ៊ានប្រឈមនឹងសម្ពាធនានា(Stand up to pressure)

៩)ឈប់ព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យល្អឥតខ្ចោះពេក គួរព្យាយាមបញ្ចប់វាវិញ(Stop perfecting, finish)

១០)រក្សាភាពឱនលំទោន(Stay humble)។

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Comments

comments