មេរៀនជោគជ័យ​ពី ម៉ាក ហ្សូគឺបឺក

១)មានក្ដី​សុបិន្តឲ្យ​ធំ(Have a big dream)

២)ធ្វើអ្វីដោយក្តីស្រលាញ់ពេញចិត្តខ្លាំង(Be super passionate)

៣)ជំនះរនាំងឧបសគ្គ ហើយបន្តដំនើរ(Break boundaries and continue)

៤)ធ្វើរឿងសំខាន់បំផុតសិនតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន(Do the most important things you could be doing)

៥)ខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព ធ្វើការដោយភាពវ័យឆ្លាត និងប្រកបដោយការព្យាយាម(Do your best, work smart and hard)

៦)មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់/ផ្ចង់ស្មារតី(Have faith in yourself and stay focused)

៧)ចេះបត់បែន និងសុខចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ(Be flexible and willing to change)

៨)ហ៊ានប្រឈមនឹងសម្ពាធនានា(Stand up to pressure)

៩)ឈប់ព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យល្អឥតខ្ចោះពេក គួរព្យាយាមបញ្ចប់វាវិញ(Stop perfecting, finish)

១០)រក្សាភាពឱនលំទោន(Stay humble)។

Comments

comments